وضعیت کاربر : مهمان
System.Exception: Error In Process 'dbsource' Command In Sequence 1: Error In Run 'dbsource' Command: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Conversion failed when converting the nvarchar value '[##lists3.country3.catid##]' to data type int.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
at HttpServer.Cms.SqlSourceCommand.LoadData() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Source\SqlSourceCommand.cs:line 98
at HttpServer.Cms.NonRenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\NonRenderableCommand.cs:line 16
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
ClientConnectionId:d132aff7-9b6e-424e-8854-43e03b04cacc ---> System.Exception: Error In Run 'dbsource' Command: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Conversion failed when converting the nvarchar value '[##lists3.country3.catid##]' to data type int.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
at HttpServer.Cms.SqlSourceCommand.LoadData() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Source\SqlSourceCommand.cs:line 98
at HttpServer.Cms.NonRenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\NonRenderableCommand.cs:line 16
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
ClientConnectionId:d132aff7-9b6e-424e-8854-43e03b04cacc ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Conversion failed when converting the nvarchar value '[##lists3.country3.catid##]' to data type int.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
at HttpServer.Cms.SqlSourceCommand.LoadData() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Source\SqlSourceCommand.cs:line 98
at HttpServer.Cms.NonRenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\NonRenderableCommand.cs:line 16
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 58
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---

مالزی

box-a

سفر و حمل و نقل در مالزی


همه چیز درباره امکانات سفر به مالزی و سفر در مالزی فرودگاه های داخلی و بین المللی مالزی قطار اتوبوس تاکسی مترو در مالزی موارد ضروری سفر در مالزی اقامت مالزی

ادامه مطلب
box-b

فرودگاه های داخلی مالزی


همه چیز درباره فرودگاه‌های داخلی مالزی فرودگاههای محلی و کوچک مالزی فرودگاههای گوالالامپور پنانگ لنکاوی صباح و ساراواک فرودگاه لابوآن و اولو ، ایبو، میری، سیبو

ادامه مطلب
box-d

سوالات رایج در سفر به مالزی


پاسخ به تمامی سوالات رایج در سفر به مالزی سوالات رایج درباره تاریخ فرهنگ ویزا پاسپورت اقامت هتل در مالزی غذا و نوشیدنی انواع تورهای مالزی پول و بهداشت و امنیت

ادامه مطلب


box-d

درباره مالزی


همه چیز درباره مالزی اقتصاد مالزی سیاست و صنعت در مالزی جغرافیا و شرایط آب و هوایی مالزی دین و مذهب در مالزی تاریخ و دوره های تاریخی در مالزی مدم و فرهنگ مالزی

ادامه مطلب
box-e

سفرهای پیشنهاد شده در مالزی


انواع سفرها و تورهای پیشنهاد شده در مالزی مسیرهای رانندگی در مالزی تور در طبیعت برنئوی مالزی سفر در صباح و ساراواک لنکاوی و پنانگ تورسفرهای ماجراجویانه در مالزی

ادامه مطلب
box-f

فعالیت‌ها و سرگرمی‌ها در مالزی


معرفی انواع فعالیت ها و سرگرمی ها در مالزی کوالالامپور رویدادها و فستیوال های مالزی تورها و سفر های پیشنهاد شده در مالزی طبیعت گردی در مالزی سواحل و جزایر مالزی

ادامه مطلب


مشاهده مقالات بیشتر

تبلیغات


1-Adv
+
adv2
+
member4
+
member4
+

سفر و حمل و نقل در مالزی

اطلاعات کامل درباره خطوط هوایی که به و در مالزی پرواز می کنند.خطوط ریلی و قطارهای متنوع، سیستم حمل و نقل عمومی، مترو،منوریل، BTS ، تاکسی، توک توک و غیره
کجا برویم ؟

استانها و شهرهای معروف مالزی و دیدنیهای آنها اعم از معابد و زیارتگاهها،آثار تاریخی و فرهنگی،آثار طبیعی و پارکهای ملی و حفاظت شده،سواحل بکر،زندگی سنتی قبیله ها

کجا اقامت کنیم ؟

همه چیز درباره هتل و محل اقامت در مالزی و کوالالامپور هتل های ارزان کوالالامپور پنانگ و لنکاوی لیست کامل هتلهای مالزی و کوالالامپور هتلهای ارزان مالزی هتل4ستاره

غذا و نوشيدني در مالزی

همه چیز درباره غذا و نوشیدنی در مالزی چه چیزهایی بخوریم روش تهیه غاهای مالزیایی رستوران های معروف کوالالامپور غذاهای حلال در مالزی آداب عغذا خوردن در مالزی
فعالیت‌ها و سرگرمی‌ها در مالزی

معرفی انواع فعالیت ها و سرگرمی ها در مالزی کوالالامپور رویدادها و فستیوال های مالزی تورها و سفر های پیشنهاد شده در مالزی طبیعت گردی در مالزی سواحل و جزایر مالزی

خرید در مالزی

همه چیز درباره خرید در مالزی و کوالالامپور در مالزی چی بخریم در مالزی از کجا خرید کنیم مراکز خرید مالزی مراکز خرید کوالالامپور معرفی انواع سوغاتی ها در مالزی
وب سایتهایی با ماهیت اطلاع رسانی، نقش مهمی را در شناساندن مقاصد عمده گردشگری و همچنین معرفی و شناساندن مقاصد ناشناخته در جهان برای حدود یک میلیارد کاربر اینترنتی ایفا می کنند. وب سایت جهان در کیف با هدف ایجاد آگاهی و دانش نسبت به سفر و مقاصد شناخته شده و شناخته نشده برای مسافران ایرانی ایجاد شده است. در این مسیر طولانی و پر پیچ و خم ما به پشتیبانی و همیاری شما کاربران محترم امیدواریم .


جهان در کیف